KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020:

1. Opłaty wnoszone są z dołu w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca za da9ę wpływu opłaty uznaje się dzień dokonania wpłaty w kasie intendenta lub wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola.

2. Płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego o numerze:
71 1020 3352 0000 1902 0193 4389 
tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu informacji od intendenta o wysokości wymaganej wpłaty.W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy opłata, kwotę należną z wyszczególnieniem wysokości kwoty płatnych świadczeń i wyżywienia(zgodnie z opisem otrzymanym od intendenta).
Opłaty w kasie przedszkola u intendenta należy dokonać w terminie od 5-go do 15-go każdego miesiąca w dniach podanych na tablicy ogłoszeń.

3.Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola.

4.Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

5.Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po upływie terminu płatności.

6.Opłaty z tytułu korzystania z wyżywienia wynoszą:
1)za 3 posiłki-100% dziennej stawki żywieniowej tj. 7,00zł razy liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu
2)za 2 posiłki (śniadanie, obiad, lub obiad i podwieczorek)-80% dziennej stawki żywieniowej tj.5,60zł razy liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;
3)za 1 posiłek (obiad) 60 % dziennej stawki żywieniowej tj.4,20zł razy liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;

7.Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie(podstawa programowa) wynosi 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu dla pierwszego dzieckai 0,50zł dla drugiego i kolejnych dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym do tego samego przedszkola, prowadzonego przez Miasto Skierniewice,stosownie do zapisów Uchwały NRXXXIII/6/2017 Rady Miasta Skierniewice z dn.26 stycznia 2017 w sprawie określania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Skierniewice dla dzieci do lat 5